İnekte Anöstrusun Sınıflandırılması 

İnekte folliküler dinamiğe ilişkin bulgular ve ultrasonografik bilgilere dayanarak Wiltbank ve ark. (2002) anovulasyon durumu için aşağıdaki sınıflandırmayı önermektedirler:

Erken dönem folliküler gelişme görülen anovulasyon

  • İneklerde sadece çok küçük folliküllerin bulunduğu erken folliküler gelişime ait fonksiyon bulunur, folliküller daha fazla gelişmez.
  • Aşırı derecede mera beslenmesi uygulanan ineklerde yetersiz beslenmeye bağlı olarak oluşur.
  • Esas neden yetersiz FSH stimülasyonudur.

Deviasyon aşamasına kadar folliküler gelişme görülen anovulasyon

  • Foliküler gelişim görülür fakat ovulasyonla sonuçlanmaz.
  • Anöstrusun en bilinen formudur. Çoğunlukla postpartum dönemde laktasyondaki ineklerde oluşur.
  • Karakteristik belirtileri corpus luteum içermeyen ve üzerinde büyük foliküller bulunan küçük ovaryumlardır. Bununla beraber ovaryumlarda folikül dinamiği devam etmektedir.
  • Fizyolojik problem östradiolün GnRH/LH salınımı üzerine inhibitörik etki oluşturması ve dominant folikülün son gelişiminin engellenmesidir.

Preovulatorik follikül gelişimi görülen anovulasyon

 

Bakınız Kistik Ovaryen Hastalik(COD).

Top of page

milking parlour

Sagim ünitesi

rectal examination

Rektal muayene ile uterus palpasyonu