Suni tohumlamadan sonra hCG uygulanan sütçü ineklerde tedavi sonuçları

Kaynaklar

Tohumlamadan 4-6 gün sonra hCG uygulayarak corpus luteum oluşumu indüklenerek plazma progesteron seviyesi artırılabilir (Binelli et al., 2001). Bu uygulama corpus luteuma LH desteği sağlaması açısından faydalıdır.

Santos ve ark. (2001) yüksek süt verimli ineklere ST’den 5 gün sonra hCG uygulamışlar ve aksesor CL oluşumunu indüklediğini, plazma progesteron konsantrasyonunun arttığını ve özellikle ST ve ST sonrası 28.günler arasında kilo kaybına uğrayan ineklerin 28, 45 ve 90. günlerde yapılan muayenelerinde gebelik şansını artırdığını belirlemişlerdir. Benzer şekilde Breuel ve ark. (1989); Sianangama ve ark. (1992); Rajamahedran ve Sianangama (1992) ST’den 7 gün sonra uyguladıkları hCG’nin gebelik şansını artırdığını belirlemişlerdir. Keneda ve ark. (1981) and Kerbler ve ark. (1997) ST’den sonra uyguladıkları 1500 i.u hCG’nin gebelik oranını artırdığını gözlemişlerdir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki slayt gösterisini izleyiniz:

Tohumlama sonrası hCG uygulamasının etkilerine yönelik litaratür bilgisi

Pencereyi Kapat

Slayt gösterisi için sagdaki ikonu tiklayin

Sütçü ineklere embriyo transferi sırasında hCG uygulaması

Human koriyonik gonadotropin embriyo transferinin yapıldığı gün 1500 i.u. dozda uygulanır.

HCG’nin embriyo transferi sıarsında uygulanması ovulasyon sonrası oluşan corpus luteumun gelişimi ve fonksiyonunu desteklemekte ve aynı zamanda bir önceki follikül dalgasına ait folliküllerin ovulasyon ve luteinizasyonunu indüklemektedir. Böylece progesteron konsantrasyonu azalmakta ve östrojen konsantrasyonu azalmaktadır.

Small ve ark. (2002) embriyo transferi ve tohumlama yapılan ineklerde 7 gün sonra uygulanan hCG’nin (Chorulon, Intervet; 2500 i.u./inek) değerlendirmişler ve ET ile aynı anda uygulanan ve ST’den 7 gün sonra uygulanan hCG’nin, düvelerde ve ikiz gebe ineklerde ST-gebelik şansını artırdığını gözlemişlerdir.

Nishigai ve ark. (2002) östrustan 6 gün sonra hCG (1500 i.u./inek) uyguladılar ve bu uygulamanın luteal fonksiyonu artırarak ve östradiol sekresyonunu  azaltarak embriyo transferiyle gebelik oranını artırdığını gözlediler.

Suni tohumalamadan sonra uygulanan GnRH’ın etkisi

Siklus ortasında (genellikle tohumlamadan 11-14 gün sonra) uygulanan GnRH’ın embriyonun yaşama şansı ve gebelik şansı üzerine etkisini araştırmaya yönelik son yıllarda birçok çalışma yapılmıştır.

Mann ve ark. (1995) GnRH’ın luteolitik sinyali atenue ettiği sonucuna varmışlardır. Luteal dönemde GnRH analoglarının uygulanması folliküler gelişimin dönemlerine bağlı olarak follikülün luteinizasyonu sonucu atrezi, luteinizasyon veya ovulasyonuna yol açmaktadır.

Tohumlamadan 11-13 gün sonra GnRH uygulanması gebelik şansını oldukça artırmaktadır (MacMillan ve ark., 1986; Mee ve ark., 1990; Peters ve ark., 1992; Stevenson ve ark., 1990; Ryan ve ark., 1994). Peters (2000) östrus siklusunun 11-13. günlerinde uygulanan GnRH enjeksiyonunun inekte gebelik oranı üzerine etkisini inceleyen çalışmaların sonuçlarını özetlemiş ve gebelik oranına etkisinin oldukça değişken olduğunu vurgulamıştır. Tohumlamadan sonra yapılan GnRH uygulaması bazı durumlarda yararlı olabilmektedir.

Lopez-Gatius ve ark. (basımda) tohumlama sırasında veya 12 gün sonra yapılan GnRH uygulamasının sıcak mevsimlerde yüksek süt verimli ineklerde gebelik şansını yükselttiğini vurgulamışlardır. Tohumlama sonrası uygulanan bir doz GnRH’ın iki doz kadar etkili olmasa da yararlı olduğu ortaya konmuştur.Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki slayt gösterisini izleyin: