İneklerde retensiyo sekundinarum: patogenez ve prognoz

Tanım: Fötal membranların post partum 12-24 saat içerisinde atılmaması.
İnsidans:  %4.0-16.1 arasında değişmekle beraber problemli sürülerde bu oran artabilir.

Retensiyo sekundinarum için bilinen risk faktörleri

  • Abort, ölü doğum, ikizlik, güç doğum, PGF2α ile doğumun indüksiyonu ve özellikle süt humması başta olmak üzere metabolik hastalıklar.
  • Brucellosis, leptospirosis, vibriosis, listeriosis, IBR gibi enfeksiyonlar.

İnekte plasental retensiyonun patogenezi (Davies ve ark., 2004)

Normal plasental ayrımın mekanizması

Trofoblast tarafından salgılanan fötal MHC sınıf I proteinlerinin maternal immunolojik kabulü doğumda plasentanın ayrılmasını kolaylaştıran immun/yapısal yanıtı oluşturmaktadır.

Retensiyo sekundinarum mekanizması
Plesentanın normal ayrımı için plasentomlarda semotaktik faktörler için lökositler bulunmaktadır. Retensiyonlu ineklerde lökosit ve nötrofillerin sağlıklı ineklere göre daha az aktif olduğu bilinmektedir.

İnekte retensiyo sekundinarum’un sonuçları

Retensiyo sekundinarum’lu ineklerde:

  • Uterusta artan bakteriyel proliferasyon
  • Endometriyal makrofaj ve nötrofillerin bakteriyel endotoksinler nedeniyle fonksiyonlarının engellenmesi sonu puerperal metritis ve post partum endometritise neden olabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi:

Bakınız Plasental retensiyonun sağaltımı

Post partum retensiyo sekundinarum’lu inekler