Ovulasyon gecikmesinin önlenmesi – tohumlamaya uygun ovulasyon zamanını belirlemek için

Suni tohumlamayı izleyen 7-18. saatlerde ovulasyonun oluşması gebelik şansını arttırmaktadır..

Tohumlama sırasında GnRH uygulaması

Click for full image: Delayed ovulation and improvement of fertilisation rates

Dominant follikülün büyüklüğüne bağlı olarak, östrusun başlangıcından ovulasyona kadar olan süreye eşit şekilde, GnRH enjeksiyonunu izleyen 24 saat içerisinde ovulasyon oluşmaktadır

GnRH uygulamasının etki mekanizması

Tohumlama sırasında GnRH analoglarının uygulanması preovulatorik folliküllerin fonksiyonunu veya gelişen corpus luteumun sekretorik kapasitesini değiştirebilir (Mee ve ark., 1993).
Yapılan deneyler sonucunda:

 1. GnRH’ın pre veya post ovulatorik folliküller veya gelişen corpus luteumda teka-lutein veya granulosa-lutein diferansiasyonunu arttırabildiğini,
 2. Gelişen corpus luteum’da küçük luteal hücrelerin büyük luteal hücrelere dönüşebildiğini ortaya koymuştur

Böylece progesteron sekresyonu artar.

GnRH uygulama zamanı

GnRH’ın ST sırasında veya 6 saat öncesinde yapılması önerilir (Rosenberger ve ark., 1991.) Bunun nedeni:

 • Endojen LH salınımı arasındaki kronolojik ilişki
 • Östrus süresi ve ovulasyon
 • Sperm ve oositin yaşama süresi

Pratikte GnRH suni tohumlama ile aynı zamanda uygulanmasına rağmen oldukça iyi sonuç vermektedir.

Uygulama sonuçları

 1. Rosenberger ve ark. (1991) östrus sırasında sütçü ineklere uygulanan GnRH (Receptal, Intervet; 10 mcg / Fertagyl, Intervet; 250 mcg) enjeksiyonunun plazma LH seviyesi ve konsepsiyon üzerine etkisini araştırdılar.

  İlk post partum ST’de konsepsiyon şansı düşük olan gruplarda GnRH uygulaması tohumlama sonuçlarını iyileştirebilir.
 2. GnRH uygulaması ovulasyon zamanındaki farklılıkları azaltmakta ve ovülasyonun başarısız olmasını engellemektedir (Stevenson ve ark., 1988, 1989; Lee ve ark., 1983; Phatak ve ark., 1986). Araştırmalar GnRH’ın çeviren sütçü ineklerde tohumlama sırasında kullanılmasının gebelik şansını arttırdığını ortaya koymuştur.
 3. Morgan ve Lean (1993)  yaptıkları çalışmada sığırlarda tohumlama sırasında uygulanan GnRH enjeksiyonunun gebelik oranına etkisini izleyen geniş bir analiz hazırlamışlardır.


  • İlk post partum tohumlamada GnRH analoğu
  • Buzağılamadan sonra ikinci tohumlama
  • Tohumlama sırasında GnRH uygulanan çevrilen ineklerde gebelik şansı belirgin olarak artmaktadır.

Döl tutmayan inekler diğer gruplardaki ineklere göre daha iyi sonuç vermektedir. Bu da, daha önce döl tutmayan ineklerin büyük bir oranının östrus sırasında GnRH, LH veya FSH yetersizliği nedeniyle gebe kalamadığını ortaya koymaktadır.


 1. 2437 hayvan üzerinde gerçekleştirilen çalışmada Heuwieser ve ark. (1994) sütçü ineklerde GnRH uygulamasıyla, vücut kondisyonu skoru ve fertilite arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada post partum ile kızgınlıkta vücut kondisyon skoru 3.0’ın altında olan ineklere uygulanan GnRH’ın gebelik oranını arttırdığı gözlendi
 2. Ullah ve ark. (1996) yaptıkları çalışmada, sıcak stresi altındaki Holstein ineklere uygulanan GnRH’ın etkisini değerlendirdiler ve östrusta yapılan uygulamanın kontrol grubuyla karşılaştırıldığında fertiliteyi olumlu etkilediği sonucuna vardılar.
  Ayrıntılı bilgi:

(Ullah ve ark., 1996)