Progestagen uygulanan ineklerde follikül dinamiği

Progestagene dayalı bütün sistemlerin özelliği:

  • İnekte corpus luteumun ömrünü kısaltmak  
  • Var olan folikül dalgasını sonlandırıp yeni bir dalga başlatmak amacıyla tedavinin başlangıcında GnRH uygulanmasıdır.

Progesteron/progestagen tedavileri sirkulasyonda subluteal progesteron konsantrasyonuna neden olduğu için var olan follikül dalgasının sonlandırılıp yeni bir follikülün indüklenmesi önemlidir. Bu konsantrasyon negatif başa tepki oluşturup preovulatorik LH piki, ovulasyon ve kızgınlığı engellemeye yeterlidir. Bununla beraber LH salınımı tamamen bloke olmaz ve az miktarda pulsatil salınım söz konusudur, bu da tedavinin başlangıcında ovaryumda dominant follikül varsa follikülün varlığını sürdürmesine yardımcı olur. Dominant ovulatör follikülün süresi 4 günü aşarsa (kalıcı dominant follikül) fertilitenin düşeceği bilinmektedir. Bu düşüş oosist yetersizliğine ve embriyonik ölümlerin artmasına bağlanmaktadır (Diskin ve ark., 2002)
Şekil 8: Pre-ovulatorik dominant follikül ve tahmini gebelik oranı (Diskin ve ark., 2002).

estimation of pregnancy rate

Follikül dalgası sırasında veya öncesinde progesteronla beraber uygulanan GnRH, var olan Dominant Follikül’ün ovulasyonunu sağlar. Ovaryumda bir DF varlığında GnRH uygulamasıyla başlanan tedavi yeni dalganın oluşum zamanını engellemeksizin DF’ün ovule olmasını sağlar.
An-ovulatorik anöstrusta olduğu belirlenen ineklere 6-8 gün süreyle düşük dozda progestagen uygulanması, fonksiyonel CL bulunmaksızın östrusta olması gereken ineklerde nadiren de olsa kalıcı dominant follikül oluşumuna yol açabilir (McDougal ve ark., 2004)..