Uterus enfeksiyonlarında immunoloji

İnekte post partum dönemde endometriumun immun fonksiyonu, metabolizma ve progesteron konsantrasyonundan etkilenmektedir..

Endometriumun immun fonksiyonuna metabolizmanın etkisi

Postpartum dönemdeki birçok inekte uterus lümeni bakterilerle kontaminedir. Kontaminasyonun eliminasyonu uterus involüsyonu, endometriumun rejenerasyonu ve uterusun savunma mekanizmalarına bağlıdır.

Savunma mekanizması, anatomik, fizyolojik, fagositik ve yangısal mekanizmalar vasıtasıyla uterusun bakteriyel kontaminasyonunun giderilmesinden sorumludur.

Lumene hücum eden ilk ve en önemli fagositik hücreler nötrofillerdir. Bir çok postpartum inekte nötrofillerin fonksiyonu azalmıştır. Zerbe ve arkl. (2000) metabolik hastalıkların ve özellikle kanda karaciğer, triacilogycerollerin artmasının uterus duvarı ve dolaşımdaki nötrofillerin sitotoksik aktivitesinin azalmasıyla ilşkili olduğunu ortaya koymuşlardır.

Endometriumun immun fonksiyonunda progesteronun etkisi

Post partum endokrin mekanizma uterus immun cevabını oldukça etkilemektedir. Lewis (2003) luteal dönemde progesteron konsantrasyonunun immun cevabı baskıladığını ve bununda uterusu bakteriyel enfeksiyonlara predispoze kıldığını göstermiştir. Lewis (2003) uterus enfeksiyonlarındaki duyarlılığın:

  1. Artan progesteron konsantrasyonu
  2. Azalan PGF2α üretimi
  3. Azalan in vitro lenfosit proliferasyonu ile ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. .