Döl tutmayan inekler

Döl tutmayan inekleri belirlenmesi

Normal siklus gösteren, klinik bulgu bulunmayan ve en az iki başarılı tohumlamadan sonra gebe kalmayan inekler.

Pratikte, bazı hayvanlar yanlış zamanda tohumlanmış olabilir, bursa ve ovidukttaki patolojik değişiklikler nedeniyle palpasyon güç olabilir veya teşhis edilmemiş uterus enfeksiyonları bulunabilir..

Klinik görünüm

Döl inekler iki gruba ayrılır:

  1. Erken dönem döl tutmayan inekler
    ST’den sonra 17-24. günler arasında östrus gösteren inekler.

    Bu hayvanlarda luteal fonksiyon fizyolojik östrus siklusu gösteren sağlıklı hayvanlara göre daha kısadır. Bu ineklerde fertilizasyon başarısız olmakta (ovulasyon gecikmesi, semen kalitesinin düşük olması v.b.) veya erken embriyonik ölümler görülmektedir (ovulasyonun gecikmesi, embriyonun zayıf olması, uterus ortamının uygun olmaması, luteolizis vb.).
  2. Geç dönem döl tutmayan inekler
    ST’den sonra 25. gün ve sonrasında östrus gösteren inekler.

    Bu hayvanlarda luteal fonksiyon sağlıklı hayvanlara göre daha uzun sürmektedir. Muhtemelen fertilizasyon ve maternal kabul oluşmakta, fakat bazı nedenlerle (yetersiz luteal fonksiyon, yetersiz embriyo uyarımı, enfeksiyöz hastalıklar) luteolizis oluşmakta ve gebelik sonlanmaktadır.

başa dön

Döl tutmayan ineklerin sağaltımı

Döl tutmayan ineklerde soruna neden olan esas faktörü ortaya çıkarmak açısından dikkatlice muayene edilmesi gerekir.

Önce ineklerin erken veya geç dönem döl tutmama ayrımı için östrus kayıtları incelenmelidir. Daha sonra sağaltıma karar verilir:

Click here for treatment options in repeat breeders

Döl tutmayan ineklerde sağaltım için tıklayınız:

Döl tutmayan ineklerde sağaltım için tıklayınız:

top

artificial insemination

Herhangi bir klinik anormallik göstermeyen ve siklusları normal olduğu halde peşpeşe iki tohumlamadan sonra gebe kalamayan ineklere “döl tutmayan inekler” denir.