Etçi sığırlarda östrusların denetlenmesinin amacı

Doğumların bir araya toplandığı verimli bir üreme sezonu

  • Östrusların indüksyonu ve fazla sayıda ineğin tohumlanması
  • Tüm buzağıların birlikte beslenmesi
  • ST’nin artması – sürünün ıslahı ve enfeksiyöz hastalıkların kontaminasyonunu sınırlamak amacıyla
  • Embriyo donör ve taşıyıcılarının bakımı – embriyo transfer programlarında
  • Laktasyondaki ineklerde östrusun denetlenmesi

Östrusların denetlenmesi

Bazı durumlarda tedavi amacıyla yapılabilir:

Etçi sığırlarda post partum anöstrus insidansı yüksek olduğu için aşağıdaki östrus denetleme yöntemleri önerilmektedir:

Buzağısı olan ve merada beslenen etçi inekler:

Siklustaki inek yüzdesi fazla olan küçük etçi sürüler:

beef cows