Sütçü ineklerde östrusların denetlenmesi

Sütçü ineklerde östrus denetiminin amacı

  • Buzağılama aralığının 365 gün civarında olması için post partum uygun dönemde östrusların indüksiyonu ve çok sayıda ineğin tohumlanması
  • Azalan süt verimi – post partum uygun dönemde ineklerde östrusu sinkronizasyonu ve tohumlama.
  • Pazardaki arz durumuna göre sürüde laktasyonun planlanması (fiyat, mevsimsel ürünler v.b.) – östrus sinkronizasyonu ve tohumlama
  • Doğum masraflarının azalması –  östrus sinkronizasyonu ve aynı anda tohumlama.
  • Embriyo transferi programlarında embriyo donörlerinin ve taşıyıcılarının bakımı.

Östrusların denetlenmesi

Bazı durumlarda tedavi amacıyla da uygulanabilir:

Ovaryumun aktif olduğu ineklerde östrus denetimi aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:

  1. Prostaglandinler
  2. Prostoglandin ve GnRH konbinasyonları (Ovsynch protokolü ve modifikasyonları)
  3. Progestagenler (progesteron ve progestagenler)

İnaktif ovaryum insidansının yüksek olduğu sütçü ineklerde aşağıdaki yöntemler önerilmektedir::

  1. Ovsynch protokolü ve modifikasyonları
  2. Progestagenler (progesteron ve progestagenler)